Újabb, racionális változás teremgarázs vásárlása esetén

A mai napon. 2022. május 2-án kihirdetésre került az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 9/2022. (IV. 29.) MvM rendelet, amely jogszabályi szintre emelte a korábbi, racionális földhivatali gyakorlatot. A rendelkezés konkrét szövege jelen cikk végén olvasható.

 

 

A 2022. május 5-ét követően jövőben ismét nem kell a teremgarázs több tíz tulajdonosát egyenként értesíteni, ha egy teremgarázsban található parkolóhelyre vételi ajánlat érkezett, hanem ismét elég az, ha a közös képviselő leigazolja, hogy kifüggesztette a vételi ajánlatot és határidőben senki nem élt az elővásárlási jogával.

Megjegyzem, hogy a rendelkezés csak is akkor igaz, ha az elővásárlási joggal érintett parkolóhely olyan társasházi vagy szövetkezeti házi tulajdoni különlapon van nyilvántartva, amely különlapon rendeltetésmódként garázs megnevezés is fel van tüntetve.

 

Közös tulajdonban lévő lakások, vagy más ingatlanok, amelyek estén a „garázs” megnevezés a tulajdoni lapon nem szerepel az elővásárlási jog gyakorlására a korábbi cikkemben foglal Kúriai gyakorlat továbbra is irányadó.

 

A rendelet konkrét szövege:

3. § (1) Az Inyvhr. 75. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

“(3a) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az elővásárlási joggal érintett ingatlan társasházi vagy szövetkezeti házi tulajdoni különlapon van nyilvántartva, és rendeltetésmódként garázs megnevezés is fel van tüntetve, tértivevény vagy átvételi elismervény helyett elfogadható, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, szövetkezeti háznál a szövetkezet képviseletére jogosult személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arról, hogy a vételi ajánlatot az ajánlati kötöttség időtartamára a társasház vagy szövetkezeti ház közös használatú helyiségében figyelemfelkeltő módon kifüggesztette.

(3b) A (3a) bekezdés szerinti nyilatkozathoz mellékelni kell a kifüggesztett vételi ajánlatnak a kifüggesztés napját, a levétel napját, valamint a nyilatkozatot tevő közös képviselő, intézőbizottság elnöke vagy a szövetkezet képviseletére jogosult személy aláírását tartalmazó eredeti példányát.”

 

Call Now Button